Josif Pančić

Инклузивно образовање

Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 72-9) постављају се нови приоритети. Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно, а квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и личним образовним потребама је један од циљева образовања и васпитања (члан 3). За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то неопходно обезбеђује се додатна помоћ и подршка у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека, физичких и комуникационих (члан 77). Законом је уведена новина у виду израде индивидуалног образовног плана, као посебног документа којим се за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима планира додатна подршка у образовању и васпитању. Новина се односи и на ученике са изузетним способностима за које се, такође уз примену ИОП-а врши обогаћивање и проширивање садржаја образовно-васпитног рада. Циљ ИОП-а jе оптимални развоj детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.

Директор школе Милан Бајић дана образовао је и именовао Стручни тим за инклузивно образовање ОШ »Јосиф Панчић» почетком школске 2010-2011.године и он у промењеном саставу ради и у овој школској години. Чланови Тима су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Љиљана Јованоски, професор разредне наставе
 • Драгана Мирковић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Персида Петровић, професор разредне наставе
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Славица Радојчић, професор биологије
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Снежана Милановић-Лакић, професор разредне наставе
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Марија Николић, професор грађанског васпитања
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Милена Вукашиновић, психолог

У току предходне две-три школске године Тим за инклузивно образовање се првенствено бавио едукацијом колектива (стручна тема Споменке Марковић и бројни индивидуални разговори са ПП службом), информисању о различитим новинама у закону везаним за увођење деце са посебним потребама и сметњама у развоју, снимању деце које је потребно укључити у инклузивни рад (тестирање, писање педагошких профила, опробавање у смислу постигнућа стандарда, разговари са родитељима, сарадња и одлазак на интересорну комисију, индивидуализован рад са децом). Позитивна искуства и похвале од стране стручних лица са завршног испита ученика 8/5 су била одлично поткрепљење и путоказ у ком правцу да се настави са радом у области инклузије.

Школске 2016/17. године акценат ће превасходно бити на изради ИОП-а 2 за ученике код којих индивидуализација и примена ИОП-а 1 нису дали адекватне резултате, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране локалне самоуправе (педагошки асистенти за ученике за које је то неопходно, сарадња са стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које нам могу помоћи у подизању квалитета рада са децом у процесу инклузије, као и на пружању помоћи ученицима из нестимулативних средина у процесу што лакшег укључивања у образовни процес.

 

Ви сте овде: Почетна Настава Инклузивно образовање